Документи

Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени от ТП"ДГС Хасково" за ползване по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за лесосечен фонд 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Хасково
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени за ползване по реда на чл.38, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП за лесосечен фон 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Хасково
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Хасково