Обща информация

ДГС Хасково

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
ТП”Държавно горско стопанство Хасково”
Административните граници на стопанството съвпадат с общините Хасково, Димитровград, Минерални бани и Стамболово.
Седалището на стопанството е в гр.Хасково.

Обща площ на горските територии – 91412 ха, от която залесена 79552 ха
От тях:
Държавни горски територии – 32573 ха
Общински горски територии – 50066 ха
Собственост на физически лица – 3399 ха
Собственост на юридически лица – 749 ха
Собственост на религиозни организации – 399 ха
Гори в ССФ – 4213 ха
Гори на МОСВ – 13 ха

Географско местоположение - южната част на Горнотракийската низина, Сакар и Източни Родопи.
Според горскорастителното райониране стопанството попада в Тракийската горскорастителна област – подобласт Горна Тракия и Южна крайгранична област – подобласти Арда и Долна Марица.
Релефът е разнообразен, като от север на юг се развива от равнинен, равнино-хълмист, хълмист до хълмисто-предпланински. Най-ниската точка е на 50 м н.в. в землището на с.Доситеево, покрай р.Марица, а най-високата 860 м н.в. - връх Аида.
Горите на ТП”ДГС Хасково” попадат почти изцяло в долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори.

Климат - разнообразният релеф определя и различни климатични условия. Територията на стопанството попада в Преходно-континенталната подобласт на Европейско-континенталната климатична област и Южнобългарската подобласт на Континентално-средиземноморската област. Зимата е мека със средни януарски температури около 1 градуса. Лятото е горещо и сухо със средна юлска температура 24 градуса. Продължителността на вегетационния период е 6,5-7 месеца.

Растителност
В района на стопанството преобладават чистите и смесени издънкови дъбови гори (предимно от благун, цер, зимен дъб и космат дъб). На второ място са иглолистните насаждения, които почти изцяло са представени от бялборови и черборови култури, смесени с издънков дъб. Широколистните високостъблени насаждения са представени предимно от тополови и други култури. Естествените широколистни вискостъблени насаждения представляват малка част от площта на стопаснтвото.
По видове гори залесената площ на стопанството е разпределена както следва: Иглолистни – 10%, Широколистни високостъблени – 6%, Издънкови за превръщане – 73%, Нискостъблени – 11%.

Годишното ползване на дървесина по ЛУП възлиза на 35954 куб.м. лежаща маса. Предимно се добиват дърва за огрев от твърди широколистни, което е определено от преобладаващите вид гори и дървесни видове в района на стопанството.
Предвидените залесявания са в размер на 1650 дка.
Стопанството разполага с горски разсадник:
- „Димитровград”, който се намира в гр.Димитровград и е с площ 118.6 дка