Процедури

Процедура № 2478 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 01.11.2018
Втора дата
Начална цена 13,558.29 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесоколтурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2.1-2018
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.