Процедура № 4217 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 12.05.2020 356,128.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2020г. Дървесината е предназначена за местни търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2018-1, 2019-1, 2020-1, 2021-1, 2022-1, 2023-1, 2024-1 бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 4407 куб.м. 0 куб.м. 4463 куб.м.