Процедури

Процедура № 5570 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 02.09.2021
Втора дата
Начална цена 24,398.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Директно възлагане
Предмет Директно възлагане добив на каламитетна иглолистна дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти

Данни за дървесината

Обект/и № 2121
Дървесен вид бб, чб
Едра 20 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1058 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1109 куб.м.