Процедури

Процедура № 5621 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 15.10.2021
Втора дата
Начална цена 131,775.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2021-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-2, 2021-3
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.