Процедури

Процедура № 5646 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 29.10.2021
Втора дата
Начална цена 21,472.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2124
Дървесен вид бл, цр, кгбр, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 671 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 671 куб.м.