Процедури

Процедура № 5773 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 07.12.2021
Втора дата
Начална цена 137,176.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2201,2202
Дървесен вид бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, мкл, ак, срлп
Едра 6 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 96 куб.м.
За огрев 2390 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 2507 куб.м.