Процедури

Процедура № 5781 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 07.12.2021
Втора дата
Начална цена 208,403.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г. Право на участие имат търговци по чл.115 от Закона за горите.

Данни за дървесината

Обект/и № 2203, 2204, 2205, 2206, 2207
Дървесен вид бл, цр, мжд, гбр
Едра 92 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 208 куб.м.
За огрев 2956 куб.м.
ОЗМ 121 куб.м.
Всичко 3448 куб.м.