Процедури

Процедура № 5834 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 26.11.2021
Втора дата
Начална цена 10,834.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Директно възлагане
Предмет Директно възлагане добив на каламитетна иглолистна дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти

Данни за дървесината

Обект/и № 2125
Дървесен вид чб
Едра 9 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 446 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 470 куб.м.