Процедура № 5834 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Хасково 26.11.2021 10,834.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Директно възлагане Директно възлагане добив на каламитетна иглолистна дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2125 чб 9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 446 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 470 куб.м.