Процедури

Процедура № 5954 на ДГС Хасково

Процедура № 5954 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 22.02.2022
Втора дата
Начална цена 97,128.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2211-1
Дървесен вид здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
Едра 30 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 915 куб.м.
ОЗМ 47 куб.м.
Всичко 1083 куб.м.