Процедури

Процедура № 6056 на ДГС Хасково

Процедура № 6056 на ДГС Хасково от 31.03.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 31.03.2022
Втора дата
Начална цена 39,847.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 22111, 22112, 22113
Дървесен вид здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
Едра 30 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 1251 куб.м.
ОЗМ 47 куб.м.
Всичко 1419 куб.м.