Процедури

Процедура № 6227 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 02.08.2022
Втора дата
Начална цена 37,561.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2213
Дървесен вид бл, цр, мжд, кгбр, кл
Едра 61 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 870 куб.м.
ОЗМ 39 куб.м.
Всичко 1069 куб.м.