Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5605 ДГС Хасково 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, кгбр
2122 Продажба на стояща дървесина на корен 125,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5570 ДГС Хасково 02.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
бб, чб
2121 Процедури за добив на дървесина 24,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Директно възлагане добив на каламитетна иглолистна дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти Виж пълна информация
5545 ДГС Хасково 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м. 1355 куб.м. 0 куб.м. 1738 куб.м.
чб, здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, ак
2120 Продажба на стояща дървесина на корен 73,517.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5464 ДГС Хасково 02.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 960 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1086 куб.м.
чб
2117 Продажба на стояща дървесина на корен 36,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитрвоград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5463 ДГС Хасково 29.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бл, цр
2119 Процедури за добив на дървесина 1,098.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5462 ДГС Хасково 30.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 272 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 336 куб.м.
чб, здб, цр, пбрс, мжд, срлп
2118 Продажба на стояща дървесина на корен 11,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5431 ДГС Хасково 15.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 74 куб.м. 2342 куб.м. 0 куб.м. 2459 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, кл
21121, 21122, 21131, 21132 Продажба на стояща дървесина на корен 111,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5315 ДГС Хасково 14.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 316 куб.м. 1128 куб.м. 0 куб.м. 1478 куб.м.
бб, чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл
2023, 2115, 2116 Продажба на стояща дървесина на корен 65,082.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5314 ДГС Хасково 12.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м. 4325 куб.м. 0 куб.м. 4405 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, вгбр, кл, пяс, срлп
2022, 2024, 2112, 2113, 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 213,983.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. За лица, отговарящи на условията на чл.115 от Закона за горите (местни търговци). Виж пълна информация
5188 ДГС Хасково 26.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 1400 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1600 куб.м.
чб
2110, 2111 Продажба на стояща дървесина на корен 54,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5117 ДГС Хасково 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 1978 куб.м. 0 куб.м. 2444 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 102,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5093 ДГС Хасково 26.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 165 куб.м.
цр, бл
2027-1, 2027-2, 2027-3, 2027-4, 2027-5 Процедури за продажба на дървесина 12,375.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампиранан дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5067 ДГС Хасково 28.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м.
бл
2109 Процедури за добив на дървесина 71.58 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
5037 ДГС Хасково 09.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 1978 куб.м. 0 куб.м. 2444 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 102,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4962 ДГС Хасково 08.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 3135 куб.м. 0 куб.м. 3601 куб.м.
чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
2007, 2022, 2023, 2024, 2025 Продажба на стояща дървесина на корен 171,878.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4955 ДГС Хасково 06.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 1256 куб.м. 0 куб.м. 1263 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак
2107 Процедури за добив на дървесина 30,135.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4851 ДГС Хасково 15.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 337 куб.м. 2351 куб.м. 0 куб.м. 2769 куб.м.
чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл
2107, 2108 Процедури за добив на дървесина 65,187.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4848 ДГС Хасково 10.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 339 куб.м. 1866 куб.м. 0 куб.м. 2284 куб.м.
чб, бб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, мкш, ак, кл
2107-1, 2108-1 Процедури за продажба на дървесина 164,344.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4842 ДГС Хасково 08.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
815 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 981 куб.м. 1152 куб.м. 430 куб.м. 3484 куб.м.
тп, ак, бл, цр, кдб, кгбр, пбрс, брз
2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 Продажба на стояща дървесина на корен 151,383.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
4716 ДГС Хасково 07.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
бл, цр
2029 Процедури за добив на дървесина 2,676.96 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация