Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1663 ДГС Хасково 15.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 3517 куб.м. 0 куб.м. 3691 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, чдб, мжд, кл, кгбр, пяс
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 Процедури за добив на дървесина 86,369.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, ЛФ 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1663 на ДГС Хасково от 15.12.2017 е прекратена!
1658 ДГС Хасково 14.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 3517 куб.м. 0 куб.м. 3691 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, чдб, мжд, кл, кгбр, пяс
1801-1, 1802-1, 1803-1, 1804-1, 1805-1, 1806-1 Процедури за продажба на дървесина 273,134.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, ЛФ 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1658 на ДГС Хасково от 14.12.2017 е прекратена!
1647 ДГС Хасково 13.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 486 куб.м. 777 куб.м. 187 куб.м. 1722 куб.м.
тп, ак, глд
1807, 1808, 1809, 1810 Продажба на стояща дървесина на корен 67,373.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛФ 2018 година Виж пълна информация
1572 ДГС Хасково 10.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
цр, чдб, срлп
1728 Процедури за добив на дървесина 4,108.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за продажба на физически лица със собствени работници от обекти от горски територии, собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
1499 ДГС Хасково 07.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 3019 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 3063 куб.м.
бб, чб, бл
1726,1727 Процедури за продажба на дървесина 65,415.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
1498 ДГС Хасково 20.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр
1724, 1725 Процедури за добив на дървесина 7,379.76 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за продажба на физически лица със собствени работници от обекти от горски територии, собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
1415 ДГС Хасково 29.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, минерални и листни торове" Виж пълна информация
1414 ДГС Хасково 29.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,116.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1387 ДГС Хасково 12.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м.
бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, срлп, ак
1720, 1721, 1722, 1723 Процедури за добив на дървесина 63,298.56 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
1358 ДГС Хасково 08.09.2017 2-2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 127,696.62 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
1330 ДГС Хасково 25.09.2017 Открита процедура 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група" Виж пълна информация
1322 ДГС Хасково 25.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м.
бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, срлп, ак
1720, 1721, 1722, 1723 Процедури за добив на дървесина 63,298.56 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
Процедура № 1322 на ДГС Хасково от 25.08.2017 е прекратена!
1199 ДГС Хасково 03.08.2017 Открита процедура 2,855.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП"ДГС Хасково"" Виж пълна информация
Процедура № 1199 на ДГС Хасково от 03.08.2017 е прекратена!
1198 ДГС Хасково 17.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП „ДГС Хасково” " Виж пълна информация
1072 ДГС Хасково 31.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2862 куб.м. 0 куб.м. 2862 куб.м.
бл, цр, гбр
1716, 1717, 1718, 1719 Продажба на стояща дървесина на корен 143,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година - за местни търговци по чл.115 от ЗГ. Виж пълна информация
1066 ДГС Хасково 30.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2020 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2096 куб.м.
бб, здгл, здб
1715 Продажба на стояща дървесина на корен 52,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
997 ДГС Хасково 29.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП ДГС Хасково" Виж пълна информация
965 ДГС Хасково 17.05.2017 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС ХАСКОВО”" Виж пълна информация
964 ДГС Хасково 15.05.2017 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково” Виж пълна информация
931 ДГС Хасково 19.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1563 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 1611 куб.м.
бб, здб
1714 Продажба на стояща дървесина на корен 39,912.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация