slide

Ценоразписи | ДГС Хасково

Ценоразпис за продажба на дървесина по реда на чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за ЛСФ 2016г.
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДГС Хасково