slide

Документи | ДГС Хасково

Количества дървесина, по вид и начин на отдаване, които ще бъдат предоставени по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за лесосечен фонд 2024г.
Файл
Добавен
15.11.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Хасково, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Минерални бани, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Списъци на жителите на Община Димитровград, желаещи да позват дърва за огрев през 2023г
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Съобщение относно реда за позлване на дърва за огрев от физически лица за лично ползване и единичната им цена за 2023г. при ТП"ДГС Хасково"
Файл
Добавен
31.05.2023 / ДГС Хасково
Обявление местни търговци 2023г.
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Хасково
Обявление местни търговци 2022г.
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДГС Хасково
Обявление местни търговци
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДГС Хасково
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПРЕЗ 2021Г. ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Хасково
Обявление за лицата по чл.115 от Закона за горите относно настъпили промени в лесосечния фонд.
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Хасково
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени през 2020г. по реда на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Хасково
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени от ТП"ДГС Хасково" за ползване по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за лесосечен фонд 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Хасково
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени за ползване по реда на чл.38, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП за лесосечен фон 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Хасково
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Хасково