Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6227 ДГС Хасково 02.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 870 куб.м. 39 куб.м. 1069 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр, кл
2213 Процедури за добив на дървесина 37,561.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г. Виж пълна информация
6193 ДГС Хасково 06.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 580 куб.м. 16 куб.м. 629 куб.м.
здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
2212 Процедури за добив на дървесина 22,048.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г. Виж пълна информация
Процедура № 6193 на ДГС Хасково от 06.07.2022 е прекратена!
6056 ДГС Хасково 31.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 1251 куб.м. 47 куб.м. 1419 куб.м.
здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
22111, 22112, 22113 Процедури за добив на дървесина 39,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г. Виж пълна информация
Процедура № 6056 на ДГС Хасково от 31.03.2022 е прекратена!
5955 ДГС Хасково 22.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 1251 куб.м. 47 куб.м. 1419 куб.м.
здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
2211 Процедури за добив на дървесина 39,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2022г. Виж пълна информация
Процедура № 5955 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!
5954 ДГС Хасково 22.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 915 куб.м. 47 куб.м. 1083 куб.м.
здб, бл, цр, мжд, кгбр, кл
2211-1 Процедури за продажба на дървесина 97,128.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г. Виж пълна информация
Процедура № 5954 на ДГС Хасково от 22.02.2022 е прекратена!
5888 ДГС Хасково 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м.
бл
2126 Процедури за добив на дървесина 1,098.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
5834 ДГС Хасково 26.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 446 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 470 куб.м.
чб
2125 Процедури за добив на дървесина 10,834.00 лв. без ДДС
Предмет: Директно възлагане добив на каламитетна иглолистна дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти Виж пълна информация
5833 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
чб, бб
2121-2 Процедури за продажба на дървесина 694.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампирана дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5818 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м.
чб
2125-1 Процедури за продажба на дървесина 801.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград , възложени за управление на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5817 ДГС Хасково 13.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м.
чб
2121-1 Процедури за продажба на дървесина 1,068.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5781 ДГС Хасково 07.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м. 2956 куб.м. 121 куб.м. 3448 куб.м.
бл, цр, мжд, гбр
2203, 2204, 2205, 2206, 2207 Продажба на стояща дървесина на корен 208,403.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г. Право на участие имат търговци по чл.115 от Закона за горите. Виж пълна информация
5773 ДГС Хасково 07.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 96 куб.м. 2390 куб.м. 13 куб.м. 2507 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, пбрс, кл, мкл, ак, срлп
2201,2202 Продажба на стояща дървесина на корен 137,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2022г. Виж пълна информация
5692 ДГС Хасково 16.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м.
бл, цр, кгбр, ак
2124 Процедури за добив на дървесина 21,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5687 ДГС Хасково 16.11.2021 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,485.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2021-2022г. Виж пълна информация
5646 ДГС Хасково 29.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м.
бл, цр, кгбр, ак
2124 Процедури за добив на дървесина 21,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5629 ДГС Хасково 20.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 802 куб.м. 0 куб.м. 830 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, срлп
2024 Продажба на стояща дървесина на корен 42,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5621 ДГС Хасково 15.10.2021 2021-2, 2021-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 131,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на лесокултурни мероприятия в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2021-2022г. Виж пълна информация
5605 ДГС Хасково 06.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м. 0 куб.м. 2770 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, кгбр
2122 Продажба на стояща дървесина на корен 125,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация
5570 ДГС Хасково 02.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
бб, чб
2121 Процедури за добив на дървесина 24,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Директно възлагане добив на каламитетна иглолистна дървесина по реда на чл.27, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти Виж пълна информация
5545 ДГС Хасково 08.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 303 куб.м. 1355 куб.м. 0 куб.м. 1738 куб.м.
чб, здб, бл, цр, мжд, гбр, кгбр, кл, ак
2120 Продажба на стояща дървесина на корен 73,517.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г. Виж пълна информация