slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
395 ДГС Хасково "Годишни технически прегледи/вкл. ГТП на газови и метанови уредби/ на моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково" 05.04.2016


394 ДГС Хасково "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС ХАСКОВО"" 05.04.2016Обявление прикл.договор.pdf /06.06.2017/
393 ДГС Хасково „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА С ПОМОЩА НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА /СОТ/, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЕКТИ НА ТП ДГС ХАСКОВО" 05.04.2016
Обявление прикл.договор СОТ.pdf /06.06.2017/
371 ДГС Хасково „Избор на доставчик на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Хасково" 01.03.2016


370 ДГС Хасково „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково 01.03.2016

Обявление за приключен договор.pdf /06.06.2017/
309 ДГС Хасково „Подръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДГС Хасково 21.10.2015
Информация изп.договор.pdf /04.01.2017/
255 ДГС Хасково " Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ТП ДГС Хасково" 28.08.2015
229 ДГС Хасково Договаряне без обявление с посред.на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Хасково 11.08.2015
220 ДГС Хасково "Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП ДГС Хасково" 28.07.2015

Информация изпълнен договор.pdf /11.10.2016/
181 ДГС Хасково „Доставка чрез покупка на 1/един/ брой платформа за придвижване на задържани с АУАН вещи,предмет и средство за извършени нарушения по действащата нормативна уредба в горите, за нуждите на ТП "ДГС Хасково"". 17.06.2015


151 ДГС Хасково „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, МИНЕРАЛНИ И ЛИСТНИ ТОРОВЕ" ДГС ХАСКОВО 21.05.2015128 ДГС Хасково "доставка чрез закупуване на материали /БОЯ, СПРЕЙ, КРЕДА, РАЗРЕДИТЕЛИ,ЧЕТКИ/, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП "ДГС ХАСКОВО" 21.04.2015Инф.изпълнен договор.pdf /27.06.2016/
Възстановена гаранция за изпълнение.pdf /28.06.2016/
127 ДГС Хасково „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково", предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците" 21.04.2015


108 ДГС Хасково Информация по чл.44 ал.10 ДГС ХАСКОВО 30.03.2015
73 ДГС Хасково Информация плащания ДГС Хасково 26.03.2015м.юни 2016г..pdf /06.07.2016/
Инф.плащания м.Юли.pdf /04.08.2016/
м.Август.pdf /01.09.2016/
Септември.pdf /11.10.2016/
18 ДГС Хасково „Следгаранц. сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен техн. преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС, собственост на „ЮИДП" ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГ 27.11.2014

8 ДГС Хасково „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ 25.11.2014


7 ДГС Хасково „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“. 24.11.2014