slide

Контакти | ДГС Хасково

Директор:
инж. Кирил Кирилов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр.Хасково, п.к. 6300 бул.”Г.С.Раковски”№6,
e-mail:
dgshaskovo@uidp-sliven.com
телефон:
038/66-22-32
факс: