Процедури

Процедура № 5692 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 16.11.2021
Втора дата
Начална цена 21,472.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2124
Дървесен вид бл, цр, кгбр, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 671 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 671 куб.м.